งานที่เปิดพื้นที่ให้สำหรับนิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านผลงานวิจัย

    ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงเครือข่ายของกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในงานนี้ภาคธุรกิจอุตสาหรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จะได้เห็นถึงความสามารถของภาคการศึกษาไทย และความก้าวหน้าทางวิชาการของคนรุ่นใหม่ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาบริการและสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจรรม

  • นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สามารถส่งผลงานรายบุคคลหรือผลงานกลุ่มได้
รางวัลทุนสนับสนุนผลงานพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
ระยะเวลาการส่งผลงาน : 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทุนสนับสนุนผลงาน : 20 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ: ผู้ได้รับรางวัลจะต้องแสดงผลงานวิจัยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานที่จัดงาน UNICON