ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) UNICON

    บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) Unicon ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

  วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดงานประกวดผลงานนิสิต นักศึกษาในงาน Unicon
 • เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์

  คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
 • นิสิต นักศึกษาที่สนใจ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน/ทีม ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

  คุณสมบัติของผลงาน
 • ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบและตัวอักษร
 • ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ลงท้ายอีเมล สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และอื่น ๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน
 • บริษัทฯจะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บริษัทฯจะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) โดยขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  การส่งผลงาน
 • ใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาและแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)
 • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI หรือ PNG หรือ JPG หรือ PSD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5,000 PPI พร้อมระบุ code สีทั้งหมดในโหมด CMYK และ RGB
 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง E–mail: unicon@pps.co.th

  เกณฑ์การตัดสิน
 • สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม องค์ประกอบศิลป์
 • สามารถนำไปใช้งานได้จริง

  กำหนดระยะเวลา
 • ตั้งแต่วันนี้–30 ตุลาคม 2562 ติดตามผลการตัดสินได้ทาง www.pps.co.th

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
รางวัลโดนใจ (พิจารณาจากผลโหวต) จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  ติดต่อสอบถาม
 • unicon@pps.co.th
 • 02-718-2785–9 ต่อ 120 ฝ่ายฝึกอบรม